Notater


Match 1 til 50 fra 2,881

      1 2 3 4 5 ... 58» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 (746) Bøggild, Christian Lorenz (I7386)
 
2 (Research):(Brugte J.G.Monrad), ejer Ækle (Værdalen)

Ingen Børn 
Groth, Johannes Monrad (I499)
 
3 (Research):(den yngre)

Gift før 1655 
Struck, Dorthe (I1262)
 
4 (Research):(den Ældre) Struck, Dorthe (I1251)
 
5 (Research):(død idsted) Baggesen, Carl Harald (I2440)
 
6 (Research):Adopt.Gregersen Petersen, Petra (I1901)
 
7 (Research):Adopteret Bayer, Gerda (I561)
 
8 (Research):Adopteret Heegaard, Dorothy Vail (I4034)
 
9 (Research):Adopteret Raaschou, Christian (I5972)
 
10 (Research):Adopteret 1879 af Herredfoged Nanke, Odder under Navn E.V.N. Baggesen, Erikka Vilhelmine (I2399)
 
11 (Research):Adopteret 1887 Schlichtkrull, Gerda (I2953)
 
12 (Research):Adopteret 1888 Smidt, Emilie Marie Henriette (I3598)
 
13 (Research):Adopteret Af Niels Baggesen (id 1482) Baggesen, Øllegaard Margrete (I2200)
 
14 (Research):Adopteret af Stefan Øllegaard Baggesen (id 2282) og Georgia Soft Benzon (id 2283) Søn, Adopteret (I2284)
 
15 (Research):Adopteret af Aage Henning Mihael Rasmussen (id:1572) og hustru Anna Sofie Adeleide Vibeke Søderberg (id:1573) Rasmussen, Ingeborg Vibeke (I1569)
 
16 (Research):Adoptivsøn Ussing, Christian Marius Mikkelsen (I3614)
 
17 (Research):Adp. Schow Biilmann, Emma Zinn (I2309)
 
18 (Research):Af Hennegaard. Endorf, Anna Pedersdatter (I7302)
 
19 (Research):Albert Arendrup elev på Sorø akademi 1869, rekrut 1871, sekondløjtnant 1873, elev officersskolen 1874, premierløjtnant 1876, kompagnichef 25'bat,oberstløjtnant 1901 og chef for 25'bat. 1905, Kommandant livgardens kasserne, Oberst 1906, genera lmajor og chef for fynske brigade 1908, Chef for Jyske brigade 1910. Han var en elegant og energisk personlighed der ikke viger for at tage et
ansvar,

Litt.: Skægt i Hauch-Fausbøll og Hjort-Lorenzen: "Danske patr. Slægter" II 1911; "Nationaltid, "10,12/4 1913. 
Arendrup, Albert (I6904)
 
20 (Research):Alfred Andreas Vedel fik 1894 kun 2 år gl. lungebetændelse, på denne tid livstruende. I 8års alderen fik han mæslinger. Han gik i Brædstrup Realskole. 1906 kom han til Horsens Statsskole. 1910 til København til Døckers kursus. 1/11 blev han forlovet med Karen Kristine Stensager, datter af skræddermester Peder Johannes Hansen (Stensager) født 28/9-1871 og Marie Rasmussen Kampen født 2/4-1872. Alfred Andreas Vedel arbejde først på et tæppelager, senere selvstændig som Importør og grossi st i forskellige metaller. Han døde kun 36 år gl. af dobbeltsidig lungebetændelse efter en rejse i et iskoldt tog fra Sønderborg til København. Hans valgsprog var "vivere est audere " Han er muligvis far til det barn som hans bror
Georg Vedel (id 5705) adopterede. 
Vedel, Alfred Andreas (I5714)
 
21 (Research):Anders Aabye Vedel, født i Vejle, student l896, Cand. Theol. 1903 gik ind i højskolearbejdet Salling højskole 1904-06, efter studieophold i England, 1909-17 til Rosk ilde Højskole, Medredaktør v. Højskolebladet, og samt. lærer v. Fynþs Stifts Husmand skole. 1922 forstander v. Roskilde Højskole, 1925 forstander v. Krabbeholms Højskole, Anders Aabye Vedel virkede med iver for Grundtvigþs folkelige ideer for højskoletanken i udlandet. Han indtog en ledende stilling i "Georgisternes kreds ".Deltog i arbejdet for Folkenes forbund, hvilket hans foredragsvirksomhed barer vidne om. Vedel, Anders Aaby (I1155)
 
22 (Research):Andreas Christian Schlichtkrull født i København 2 febuar. Student fra Metropolitanskolen 1862, juridisk kandidat 1868, i generaldirektoratet for skattevæsenet 1870, Assistens i finansministeriet 1873, fuldmægtig 1878 og chef for ministeriets sekretariat og sekretær for finansministeren. I begyndelsen af året 1898 udnævntes han til chef for !.departement og senere tillige chef for koloniernes centralbestyrelse. Desuden har han, været sagførerfuldmægtig fra 1873-76, siden 1891
været med lem af administrationen for "Borgervennen af 1788", siden 1898 repræsentant i Nationalbanken og 1899 medlem af "Centralkomiteens" bestyrelse. I 1901 blev han Kommandør af Dannebrog (2.grad) 
Schlichtkrull, Andreas Christian (I2950)
 
23 (Research):Andreas Evald Meinert Tang gik i Ribe katedralskole uden at tage studentereksamen, lærte derefter landbrug i Holsten og overtog i 1824 sammen med 2 brødre det fædrene gods Nr. Vosborg, Ulfborg sogn. I 1826 udkøbte han sine 2 brødre, samme år købtehan en del jordegods fra sin stedfar, desuden overtog han en rækkebondegårde der var frasolgt godset, Hvis ejere under landbrugskrisen ikke kunne klare deres forpligtelser. Også i andre henseender udvidede og kompletterede Andreas Evald Meiner t Tang godset der i 1850 havde 45 tdr. hk. hovedgårdstakst og 200 tdr. hk. bøndergods. Andreas Evald Meinert Tang var en dygtig landmand der drev sin ejndom betydeligt frem, ligesom han ofrede meget på istandsættelse af det særprægede bygningsværk og hægede om den omfattende park. Andreas Evald Meinert Tang var banebryder for hedesager, udførte omfattende plantninge og vandingsanlæg og var drivkraften bag det begyndende lokale foreningsliv på landbrugets områder sammen med Ole Kirk og O.Th. N. Krarup. I 1840 blev han landvæsenkommisær, 1842-46 havde han sæde i Ringkøbing Amtsråd og mødte ved Viborg stænder som suppleant 1842, 1846 og 1848. I 1848-49 var han medlem af den grundt-lovgivende rigsforsamling for Ringkøbing. 1849-66 af rigsr ådets landsting. Andreas Evald Meinert Tang var som politiker liberal, nåede ikke nogen førerstilling, men spillede en vis rolle i en række udvalg, fx. i udvalget om jernbaner i Jylland fra 1861. I 1851 blev han medlem af stutterikommisionen. Han v ar en udpræget repræsentant for det jyske landbrug, virkede ivrigt for sin egns og erhvervets fremme (bl.a kreaturexporten mod vest) og stod ikke i den forestilling over for bønderne, som hyppig ho
s øernes godsejere. Han krævede også i god overens temmelse med sit milijø en streng økonomi i statsstyrelsen.
Andreas Evald Meinert Tang var en vellidt og respekteret personlighed, der i 1843 og 1844 bistod St. St. Blicher med afholdelse af Himmelbjergfesterne, ligesom han i 1859 var vært for H.C. Andersen under dennes besøg på Nr. Vosborg.Justitråd 1845, Etatsråd 1856. Malet af D. Monies 1855 (Nr Vodsborg). Malet af Constantin Hansen 1861-62 (folketinget) og efter dette afbildet på samme maleri. 1860-64 af den grundlovgivende forsamling 1 848 (frederiksborg) Malet af J.V. Ger
tner 1865 (Nr Vosborg). Litografi efter fotigrafi. Mindestøtte i haven Nr. Vosborg. CB. 
Tang, Andreas Ewald Meinert (I2731)
 
24 (Research):Andreas Peter Vedel blev student 1879, Metropolitanskolen, Cand. Phil, 1885 Cand. Polyt. i ingeniørfaget. 1886 London, uddannede sig bl.a. Det Store Nordiske Telegrafselskab 1886. Assisterende ingeniør ved Københavnþs havnevæsen. 1889 Sydameri ka, anlæg af havn ved la Plata og Bahia Blanca. 1892 USA Missouri-River St. Louis. 1897 Havneingeniør Århus. 1899-1901 bro over Århus å. Andreas Peter Vedel har skrevet en række værdifulde afhandlinger. 1905 offentliggjorde han bearbejd
else af s tormfloden 31/12- 1904. 1907 formand for jysk forening for naturvidenskab. 1917 formand for Dansk ingeniørforenings afdeling i Århus og omegn. 1921 formand for Århusbugtens dampskibsselskab.

Litt.: Oscar Jørgensen og J. Munch-Petersen i Ingeniør ren XXXI 1922 121-23. J. Munch-Petersen i Politiken 15/3-1922. 
Vedel, Andreas Peter (I5649)
 
25 (Research):Arvet farfar´s Anders Sørensen Vedels "Liljebjerget" Vedel, Else Sørensdatter (I1455)
 
26 (Research):Auburn N.Y. Van Laer, Pieter Cornelis (I5457)
 
27 (Research):August Henrik Vinding blev student 1855, var elev i klaver af faderen, der var ivrig musikdyrker, senere af Carl Reinike og Anton Ree, i komposition af Gade. Ansættes som klaverlærer ved konservatoriet 1867 (fra 1890 i konservatoriets ledelse) men arbejdede også som privatlærer, i begge virksomheder dog uafbrudt en længere tid ved en ondartet armlidelse. August Henrik Vinding vakte allerede i drengeårene opsigt ved sit spil; hans egentlige fremtræden for offentligheden skete 1851 ved en koncert i Kasino. Efter hjemkomsten fra sin studierejse (Alex Deyschock) optrådte han ofte, var især yndet og beundret i musikforeningen for sin fine og åndfulde fortolkning af klassikerne. Som komponist var særdeles produktiv, Symfoni, ouverture , klaverkoncert, sange (Richardt, Hauch, Claus Goth), men navnlig en omfattende produktion på klaverkompositionens område, hvor både instruktive sager, små stemningsbilleder og større udbyggede værker findes blandt hans arbejder. Hans sans er meg et smagfuldt, klavermæssig velklingende, dertil ofte præget af en stærk lyriske inspiration. Som sangkomponist er han især kendt ved den melodiøse og yndefulde "Den evige sne" og ved en række melodier til salmetekster, hvor hans lyriske tone imidlert id ofte slår over i en til kirken lidet passende sentimentalitet ("O du min Immanuel," "Guds igen fødte, ny levende sjæle "}. Skrev sammen med Emil Hartmann balletten "Fjældstuen "(1859), hvis musik hævde
r sig smukt i dansk balletmusik ved sine ma rkante og livfulde rytmer.

Litt.: Slægt i Hauch-Fausbøll: Stamtavle. over slægten W 1913; Hustrus slægt se J. P. E, Hartmann "Breve fra Grieg" 1922; Kcoch i Natt. 1923, Politikem 1923. 
Vinding, August Henrik (I5959)
 
28 (Research):August Laurits Christian Bang, født 12/8 1844. Boghandler. Født i København. Forældre; Købmand Thomas Andreas Bang og Thora Vilhelmine Møller, Efter udstået læretid has Vilh. Prior 1859-63 og Barth og Jensen 1863-66 åbnede han 1866 kun 22 ar gammel en sortiments boghandel på Vesterbrogade. Så godt som alle boghandlere boede dengang i den indre by, og det var noget af et vovestykke, når Bang uden at lade sig skramme af tidligere mislykkede forsøg slog sig ned i en af forstæderne, me n forsøget lykkedes, og Bangþs boghandel blev efterhånden en af byens store. Skønt sortimentet altid har været den væsentligt del af den, har Bang dog også virket som forlægger. Han er hovedkommissionær for land husholdningsselskabet og landbohøjsk olen og har forlagt adskillige landbrugsskrifter, Hans tidlig vakte interesse for boghåndværk og venskab med xylograf. F. Henriksen førte ham tillige ind på udgivelsen af en række smukt illustrerede bøger. (J. Th. Lundbyes "Rejse i Danmark", Sv. Gr undtvigþs "Danske Folkeeventyr", "Ude og Hjemmets kunstneralbum, bogen om Københavns rådhus 1908 m. m.) Indenfor sin stands organisation indtager Bang en fremskudt plads (fra 1897 direktør for "De danske Boghandleres Hjælpekasse "). Ledet af en stær k kristelig-social interesse har han udført et stort, med rette stærkt filantropisk arbejde for sin bydel, særlig som formand for " Vesterbros Samaritan " og "Vesterbros Asylselskab ". Gift 1)1870 Olga Laure
ntzia Christ Ane Axelsen, død 1879. 2)188 1 Sara Marie Margrethe Krull. S.D.

Litt.: O, H. Delbanco: "Festskift for Boghandlerforeningen " 1887; "Gazette des beaux arts" 1888: "Nord. Boghandler tid. " 2/10 1891 Henriksen: "Mennesker og Oplevelser" 1910; "Dansk Boghandler tid " 5/10 1916: "Politiken" 5/10-1916. 
Bang, August Laurits Christian (I4840)
 
29 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455.
Hans Peter Barfo dþs forældres trange kår og hans tidlige og levende optagenhed af forskelligartede interesser gjorde ham til en fast stilling i livet meget vanskelig. I 1850-52 var han kontorist hos godsforvalter på Bådegårds gods, og i 1854 tog han Dansk juridi sk eksamen og 1855 blev han 2 fuldmægtig hos by- og herredsfogeden i Nykøbing S. Samtidig søgte han ad forskellig veje at skaffe sig et dybere livsindhold, systede med poesi, statistik, topografi o.a. og var desuden stærkt optaget af de religiøse spø rgsmål, der drejede sig om de to poler N.F.S. Grundtvig og Søren Kjerkegaard. Ved en privat undersøgelse fik han 1860 lejlighed til at foretage en rejse i Tyskland og Schweiz. Indtryk fra denne nedlade han i et meget bifald modtaget skrift "fra en r ejse". Efter en opfordring fra Ålborg overtog han i 1861 udgivelsen af et nyt nationalt liberalt blad "Ålborgposten" der skulle modarbejde Bernhard Råþs Aalborg Stiftstidende. Herved fik han mange vanskeligheder at kæmpe med og måtte til sidste i 1864, afhænde bladet. Da han således stod uden livsgerning tilbød biskop P.C.Kirkegaard ham i 1865 foreløbig plads i sit hus, for at han kunne ordne broderens efterladte papirer. det førte til at så blev biskoppens amanuensis og stiftskasserer. 18 69-77 udgav han med stor omhu, men under en del modstand de første tre bind af Søren Kierkegaard efterladte papirer 1833-47. Hans Peter Barfod er blevet kritiseret for at være medansvarlig for at en del af orginalpapirerne forsvandt fra trykkeriet, m en han har efter alt at dømme været en meget pålidelig udgiver, ligesom hans indsamling af erindringer om Søren Kierkegaard er rosværdig. 1875 blev tillige hospitalforstander i Ålborg, hvilken gerning han både i forholdet til de gamle hospitaler o g til den ærværdige stiftelse omfattede med den største interesse. Fra 1878 overtog han det som sin opgave at tilvejebringe en kyndig restaurering af den gamle hospital
bygning. - foruden de nævnte skrifter han han udgivet flere mindre afhandlinger og indlæg i dagens spørgsmål samt en del spredte digte. Litografi af Ad. Lønborg efter Fotografi 1861. 
Barfod, Hans Peter (I2736)
 
30 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455. Barfod, Johanne Marie Tang (I2737)
 
31 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455. Barfod, Andreas Evald Meinert Tang (I2741)
 
32 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455. Barfod, Anna Tang (I2743)
 
33 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455. Barfod, Peter Christian Kirkegaard Tang (I2744)
 
34 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455. Barfod, Poul David Tang (I2747)
 
35 (Research):Barfod slægten her omtalte personer er efterkommere af herredaskriver i Sædding Laurits Barfod -1580-, hvis families første kendte mand rådmand i Randers Niels Mikkelsen Barfod -1400-, hvis sønnesøn Jens Barfod adledes 1455. Barfod, Peter No Andreas Tang (I2748)
 
36 (Research):Barn Lind, Edel Johanne (I3271)
 
37 (Research):Batallionschr.thjemske infreg distriktslæge fanø 1802 entl. 1803 (tiltrådte ikke), reg.chir.thjemske reg.1807 entl.1815, praktiserende læge værdalen. ejer ækle. Monrad, Johannes (I919)
 
38 (Research):Begravet på Vester Kirkegård i Herning Nielsen, Erik Karlo Robert Wedel (I7833)
 
39 (Research):Begravet på Vester Kirkegård i Herning. Nielsen, Else Christianna Sylvia Wedel (I7836)
 
40 (Research):besøgte Haderslev Læreres Skole, 1887 Student, 1884 Sekltnt. ved 3. Regt., s. A. Prltnt. ved 13. Bat., 1899 Kaptain og Chef for 26. Bat. s. A., 1902 Chef for 1. Bat. 4. Komp., 1907 (16 Juni) R.*, Assistent i Krigsministeriets 1. Revisionsko
n tor (S.Sv.3.2). 
Wedel-Heinen, Emil (I812)
 
41 (Research):Bisat i holmens Kirke 22 febuar 1879 i københavn, henført til Bregninge kirke kapel 7 juni 1879 Utke, Augusta (I7988)
 
42 (Research):Bjørn Stephensen blev student 1873, gik straks over i praktisk virksomhed, blev 1878 ansat ved Anker Heegaardþs fabrikker og var medindehaver af dem 1884-1918. Han har med dygtighed beklædt en mængde tillidshverv, bl.a. som formand for Jernind ustriens fabrikant forening 1889-93. som næstformand for Industriforeningens bestyrelse 1898-1905, og som medlem af Landmandsbankens bankråd og bestyrelse (ifaldet bødestraf 29/9 1923) Han har endvidere siddet i bestyrelsen for en række
selskaber særlig indenfor jernindustrien og skibsfarten.

Slægt i Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen. Hustru slægt se Anker Heegaard og Aage Fellberg: Ill. Tid. 3/10-1898; Stenografisk referat af retsforhandlingerne i den 1922 nedsatte kommission ang, Landmands banken i 1922. P. P. S. 
Stephensen, Bjørn (I4064)
 
43 (Research):Blev 14 år gammel Landvæsenlærning på Sanderupgård, hvor han var i 4 år, det sidste år som underforvalter. Derefter var han i 12 år forvalter, på forskergården. 1863 forpagter han en gård i St. Velling samt avlingen af Pjedsted præste g. d, og i 1869 overtog han forpagtningen af Henneberg Ladegård og Damgård mellem Fredericia og Kolding. Her grundlagde han en stamme af korthornskvæg, der skaffede sin indehaver navn som en af landets mest ansete opdrættere. Han anvendte konsekve nt renavl og indavl i ret udstrakt målestok. Men en så fordringsfuld race korthornet stiller store krav til opdrætterens dygtighed, udholdenhed og økonomisk evne, og Hans Frederik Hansen undgik ikke skuffelser; i flere år bragte besætningen ham næ ppe fordel, men han oplevede at fåanerkendelse og offentlig støtte for sin kvægavl, idet man i sagkyndige kredse erkendte, stammen på Henneberg Ladegård havde stor betydning at levere avlsdyr til de egne, hvor det var nødvendigt at foretage krydsn ing med korthorn. Til belysning af sit arbejde udgav Hans Frederik Hansen "Stambog over korthornsbesætningen på Henneberg Ladegård" (1891) med 2 tillæg 1893 og 1896. 2 bd. stambogen udkom 13 år efetr Hans Frederik Hansenþs d
ød og vidner om store levdygtighed. Hans Frederik Hansen var en elskærdig og omgængelig mand med stærkt udviklet ordenssans, hvilket prægede såvel hans opdrættergerning som hans offentlige virksomhed.

Litt: "ugeskrift for landmænd" 1891 2, s.147-50 og 1897 s. 456-58; Galschiet; "landbrug og landmænd i Danmark" 1888 
Hansen, Hans Frederik (I2332)
 
44 (Research):Blev borte på søen Brandt, Jens Madsen (I741)
 
45 (Research):Blev kaldt laurentze hedvig monrad (varde kirkebog) Monrad, Hedvig Christine (I577)
 
46 (Research):Boer i Chra.
2 CONT
2 CONT Ugift. 
Castberg, Oskar Ambrosius (I6528)
 
47 (Research):Bomuldsvæver Egebjerg (hansted S) contorist Horsens Leutholtz, Hans Jacob (I2515)
 
48 (Research):Bortadopteret Navn Torm Vedel, Aksel Valdemar (I5758)
 
49 (Research):Bortadopteret Navn Torm Vedel, Agnete Marie (I5759)
 
50 (Research):Bortadopteret til kirsten og mand Vedel, Lis (I5756)
 

      1 2 3 4 5 ... 58» Næste»